Lektor / lektorka dalšího vzdělávání

Termíny:

6.11.-14.11.

Získáte osvědčení s profesní kvalifikací Lektor dalšího vzdělávání (75-001-T)  s celostátní platností dle Národní soustavy kvalifikací

  • Národní soustava kvalifikací umožňuje uchazeči prokázat svoji dosaženou kvalifikaci bez nutnosti absolvování několikaleté školní přípravy.
  • Zkouška probíhá před komisí.

Zakončení zkoušky: účastníci obdrží osvědčení s profesní kvalifikací Lektor dalšího vzdělávání (75-001-T) s celostátní platností dle Národní soustavy kvalifikací!

Kritéria a způsoby hodnocení
Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu na základě stanovených vzdělávacích cílů, vč. z nich vyplývajících kompetencí
Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Srozumitelně představit a vysvětlit vzdělávací cíle, které si uchazeč zvolil z oblasti své odbornosti, aby je pochopili i neodborníci Písemné ověření s ústní obhajobou
b) Přiřadit k vybraným vzdělávacím cílům relevantní kompetence, aby jimi byl každý zadaný cíl plně pokrytý Písemné ověření s ústní obhajobou
c) Rozepsat vybrané kompetence do vzdělávacích témat – učebního plánu, který bude plně zahrnovat přípravu pro všechny zadané kompetence Písemné ověření s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
Rozpracování obsahu kurzu do minutového scénáře vč. volby didaktických pomůcek a metod výuky
Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Rozepsat vybranou část učebního plánu do minutového scénáře Písemné ověření s ústní obhajobou
b) Určit optimální formu vzdělávání pro zpracovaný minutový scénář v souladu se vzdělávacími cíli a požadovaným kompetencemi Písemné ověření s ústní obhajobou
c) Zvolit k jednotlivým částem scénáře metody vzdělávání v souladu se vzdělávacími cíli a požadovanými kompetencemi Písemné ověření s ústní obhajobou
d) Zvolit k jednotlivým částem scénáře adekvátní didaktické pomůcky, informační zdroje a další případné materiálně-technické zázemí nejvhodněji odpovídající vzdělávacím cílům a požadovaným kompetencím Písemné ověření s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
Zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacího programu
Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Formulovat otázky účastníkům vzdělávacího programu s ohledem na vybrané vzdělávací cíle, podle nichž by bylo možné konkretizovat jejich vzdělávací potřeby Praktické předvedení
b) Formulovat otázky účastníkům vzdělávacího programu, podle nichž by bylo možné zjistit vstupní úroveň osvojení vybraných kompetencí účastníků (např. jako vstupní ověřovací test) Praktické předvedení
c) Formulovat úlohy účastníkům vzdělávacího programu, podle nichž by bylo možné zjistit jejich vstupní úroveň osvojení vybraných kompetencí Praktické předvedení
d) Seznámit účastníky vzdělávacího programu s pravidly a průběhem jejich vzdělávání a s minutovým scénářem, aby je pochopili i neodborníci Praktické předvedení
Je třeba splnit kritéria a) a d) a jedno z kritérií b) nebo c).
Prezentace vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního přístupu, řešení problémů a rozbory příkladů z praxe s využitím didaktických pomůcek
Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Srozumitelně a v logické struktuře a návaznosti prezentovat vzdělávací obsah s uplatněním principu názornosti, přiměřenosti (příp. aktivity, trvalosti a soustavnosti) zadanému složení účastníků Praktické předvedení
b) Srozumitelně a adekvátně formulovat problém, jehož řešením se splní vybraný vzdělávací cíl nebo osvojí vybraná kompetence Praktické předvedení
Prezentace vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního přístupu, řešení problémů a rozbory příkladů z praxe s využitím didaktických pomůcek
Kritéria hodnocení Způsoby ověření
c) Srozumitelně a adekvátně objasnit problematiku týkající se vybraného vzdělávacího cíle nebo kompetence rozborem příkladu z praxe Praktické předvedení
d) Předvést účelné využití vybraných a adekvátních didaktických pomůcek při osvojování vybraného vzdělávacího cíle nebo kompetence Praktické předvedení
e) Ovládat běžně užívané prezentační techniky (např. HW, SW) Praktické předvedení
f) Srozumitelně artikulovat, mluvit dostatečně nahlas, používat spisovnou češtinu, nepoužívat fráze a parazitní slova (prostě, vlastně, v podstatě, jakoby apod.), využívat synonyma (neopakovat příliš stejné výrazy), měnit tempo řeči včetně používání pauz, zvládat řízení dechu Praktické předvedení
g) Adekvátním a příjemným způsobem používat prostředky neverbální komunikace – postoj, gesta, mimika, úsměv, oční kontakt, působit suverénně, nedat najevo trému Praktické předvedení
h) Předvést použití prostředků vedoucích k motivování účastníků – přesvědčivost projevu, zaujetí pro danou tématiku, doplňování zajímavými a podnětnými příklady, prokládání otázkami vedoucími k vlastnímu objevování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou
Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Popsat nastavení a průběh modelové situace jednoznačně vedoucí k osvojení vybraného vzdělávacího cíle nebo kompetence Ústní ověření
b) Popsat řešení modelové situace interaktivními metodami odpovídajícími zadanému vzdělávacími cíli Ústní ověření
c) Popsat jak a podle čeho by se provedlo vyhodnocení modelové situace, aby co nejlépe vystihovalo míru splnění vzdělávacího cíle a zvládnutí rolí účastníků modelové situace Ústní ověření
d) Předvést zahájení modelové situace, aby bylo vytvořeno odpovídající prostředí a podmínky pro její realizaci a aby účastníkům byl zřejmý její cíl i průběh Praktické předvedení
e) Podněcovat diskusi otázkami, které vyžadují otevřené odpovědi, ocenit uměřeným způsobem diskusní vstupy účastníků i když nejsou relevantní, naslouchat jim a neskákat jim do řeči Praktické předvedení
f) Adekvátně a účinně reagovat na negativní chování účastníka modelové situace nebo na odklon od modelové situace Praktické předvedení – vyřešení modelové situace navozené AO
g) Adekvátně a účinně reagovat v případě technických nebo organizačních problémů (např. výpadek proudu, výpadek internetu, krátký kabel k dataprojektoru, hluk z vedlejší místnosti, není vidět na promítací tabuli atd.) Praktické předvedení Vyřešení modelové situace navozené AO
Je třeba splnit všechna kritéria.
Zadávání samostatných a skupinových prací účastníkům vzdělávacího programu
Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Prezentovat srozumitelně zadání, aby bylo jednoznačné a aby na jeho základě bylo možné realizovat samostatnou nebo skupinovou práci vyžadující stanovené kompetence Praktické předvedení

 

Zadávání samostatných a skupinových prací účastníkům vzdělávacího programu
 
Kritéria hodnocení Způsoby ověření
b) Vysvětlit vztah předpokládaných výsledků zadané práce ke stanoveným vzdělávacím cílům nebo kompetencím Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí
Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Nastavit kritéria hodnocení jednoznačně odpovídající naplnění vybraného vzdělávacího cíle a osvojení nové kompetence Písemné ověření
b) Zvolit evaluační nástroj pro ověření úrovně dosažených kompetencí Písemné ověření
c) Vysvětlit, jakým způsobem a podle čeho by se pro zadané vzdělávací cíle provedlo vyhodnocení naplnění cílů, očekávání a potřeb účastníků dalšího vzdělávání a zadavatele Ústní ověření
d) Podat zpětnou vazbu účastníkům dalšího vzdělávání i zadavateli s těžištěm na návaznost na jejich očekávání a potřeby a na jejich vyhodnocení popsané při ověřování kritéria c) Praktické předvedení
e) Vysvětlit, co by mělo obsahovat výstupní hodnocení a návrh na zlepšení účastníků v návaznosti na kritéria hodnocení nastavená v rámci kritéria a) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Cena: 19800 Kč

Přihláška:

Pro potřeby vytištění certifikátu.

Děkujeme za zájem o rekvalifikaci

Vaše přihláška na kurz byla úspěšně odeslána. Potvrzení na Vás čeká ve Vaší emailové schránce.

NOVINKA

zařídíme úhradu pro zaměstnané i nezaměstnané na ÚP