Sportovní masáž – víkend 69-037-M

TERMÍNY :

  • 16. 10. –  5. 12. 2021
  • 12. 2. – 3. 4. 2022

Kurz sportovní masáž je akreditován Ministerstvem školství a tělovýchovy.

  • Výuka trvá 152 hodin + 3 až 4 hodiny zkoušky
  • zahrnuje teorii
  • praktickou výuku masáží
  • místo konání: Karlovy Vary (Varšavská 13)
  • cena včetně zkoušky 8 700Kč

Absolvent musí být starší 18let a podepsat čestné prohlášení o bezúhonnosti a dobrém zdravotním stavu.   Podle nových směrnic MŠMT je tento rekvalifikační kurz zakončen zkouškou z profesní kvalifikace, kterou absolvujete u nás, jelikož jsme autorizovanou osobou, která smí zkoušky provádět.

Na základě složení závěrečné zkoušky obdržíte osvědčení, které Vás plnohodnotně opravňuje k získání živnostenského listu pro vázanou živnost či možnost být zaměstnána jako masér/ka mimo oblast zdravotnictví.

Získáváte tedy osvědčení o získání profesní kvalifikace s celostátní platností se státním znakem.
Kód PK : 69-037-M

 

Absolvovat ho mohou  i zájemci s ukončeným základním vzděláním viz profesní kvalifikace.

PROGRAM

teorie 50hod. 8,00 hod.- 16,00 hod.
praxe 102hod. 8,00 hod.-16,00 hod.

praktické části bude vyučována komplexní sestava sportovní a rekondiční masáže.
teoretické části: historie masáže, provedení hmatů, základy anatomie, ortopedie, dermatologie, psychologie, první pomoc, indikace a kontraindikace masáže, hygienické zásady.
Závěrečné zkoušky budou probíhat poslední den kurzu  od 8:00.
Každý absolvent obdrží osvědčení o absolvování kurzu, na jehož základě je možné žádat o živnostenský list, nebo o zaměstnání v masérských službách.

S sebou si přineste, prosím, psací potřeby, tričko, kalhoty, ručník, přezůvky.
_________________________________________________________________

Kritéria a způsoby hodnoceni – OBSAH ZKOUŠEK

Název odborné způsobilosti Úroveň

Navázání kontaktu s klientem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést komunikaci s klientem (komunikace po telefonu, objednání klienta, rozhovor a příprava na masáž) Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat specifika jednání s hendikepovanými klienty Ústní ověření
c Zvolit vhodné strategie pro snižování tenze z narušení osobního pole u klienta Praktické předvedení a ústní ověření
d Zvolit vhodné komunikační strategie s různými typy klientů (ostýchavý, agresivní, přecitlivělý) Praktické předvedení a ústní ověření
e Informovat klienta o významu masáže a o možných reakcích na masáž Praktické předvedení
f Uvést možné kontraindikace masáže Ústní ověření
g Ověřit efekt aplikované masáže a doporučit interval následující masáže, případně pravidelný interval masáží a to tak, aby byl zajištěn individuální přístup ke klientovi Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovení fyzického, psychického a sociálního stavu klienta

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zajistit soubor informací potřebných k bližší analýze pohybového stavu klienta (anamnézu) Praktické předvedení
b Orientačně prověřit aktuální stav klienta pohledem a pohmatem (kožní napětí, kožní citlivost a bolestivost, zvýšená potivost) Praktické předvedení
c Provést systémové vyšetření pohybového systému klienta (základní funkční testy svalové aktivity, základní funkční testy kloubní pohyblivosti apod.) Praktické předvedení
d Objektivně vyhodnotit aktuální stav pohybového systému Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit kartu klienta a popsat její náležitosti s ohledem na aktuální právní předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit kritéria a), d), e) a jedno z kritérií b) a c)
4

Vykonávání ručních masáží celého těla – sportovní a rekondiční masáž, pohotovostní masáž

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uložit klienta do správné pozice na aplikaci masáže Praktické předvedení
b Popsat a předvést možné způsoby přesunutí klienta se sníženou schopností pohybu na masážní lehátko Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat masérské hmaty včetně míry jejich použití Ústní ověření
d Zvolit a aplikovat individuální masáž na konkrétních místech těla, ve vhodném pořadí, s vhodnou technikou a vhodnými masážními prostředky tak, aby byla zajištěna individualita aplikace masáže Praktické předvedení a ústní ověření
e Udržovat kontakt s klientem (verbální i neverbální) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aplikace masážních přípravků při masážích klientů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést rozdělení masážních přípravků podle vlastností a použití Ústní ověření
b Popsat masážní pomůcky a přístroje podle charakteru jejich použití Ústní ověření
c Charakterizovat emulzní, olejové a lihové přípravky, popsat jejich jednotlivé složky, uvést jejich použití, expirační dobu a popsat jejich způsoby použití při masáži Ústní ověření
d Uvést možnosti alergií a případných komplikací při použití přípravků při masážích Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržování zdravotně-hygienických předpisů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat hygienické předpisy a zásady osobní hygieny Praktické předvedení
b Uvést nezbytné materiální a technické vybavení masérské provozovny a vysvětlit náležitosti provozního řádu Ústní ověření
c Popsat optimální hygienické podmínky masáže (klidné prostředí, vhodná teplota místnosti, bezpečné masážní lehátko, osobní hygiena, hygiena pracovních pomůcek, vhodnost masážních prostředků, kritické body na těle …) v souladu s hygienickými normami Ústní ověření
d Prokázat všeobecný přehled z anatomie a fyziologie tělních funkcí člověka Písemné ověření
e Prokázat znalost poskytování základů první pomoci Písemné ověření
f Předvést poskytování základů první pomoci Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.

Přihláška

+420 xxx xxx xxx